Menu
Městys Dub nad Moravou
Městys Dub nad Moravou
Městys Dub nad Moravou
Městys Dub nad Moravou

Mateřská škola

budova Mateřské školy v Dubu nad Moravou

Vítáme Vás v mateřské škole v Dubu nad Moravou, Sokolská 316.

Dovolte nám, abychom Vás seznámili s charakteristikou školy, organizací a podmínkami předškolního vzdělávání.

Organizace vzdělávání

Podmínky vzdělávání

Fotogalerii prostor Mateřské školy naleznete dole na stránce.

Obecná charakteristika školy

Mateřská škola se nachází ve střediskové obci, která je součástí „Královského regionu".
Zřizovatelem mateřské školy je Městys Dub nad Moravou.
Mateřská škola je součástí právního subjektu: Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace, Dub nad Moravou.
Budova mateřské školy byla přestavěna z hostince a upravena dle potřeb dětí předškolního věku. Jednopatrová budova má sedlovou střechu, místnosti jsou světlé a vzdušné. Součástí školy je velká zahrada s ovocnými stromy. Je zde vybudováno dopravní hřiště, pískoviště a hrací koutky pro děti.
Mateřská škola Dub nad Moravou má tři třídy, do kterých dochází 70 dětí ve věku od 3 do 7 let.
Naše mateřská škola má velmi dobrou spolupráci s rodiči. Na škole je registrováno SRPŠ, které nám svými příspěvky pomáhá při vybavení jednotlivých tříd UP, nebo též nábytkem. Pomáhá nám organizovat akce pro děti jako je maškarní bál, rozsvícení vánočního stromečku, kouzelný les.
Též sponzoři mateřské školy nám pomáhají ve vybavení MŠ, nebo různými dárky, které využijeme při své práci. Mezi naše sponzory patří společnost Besip- spolupracujeme v oblasti dopravní výchovy – zajišťuje finanční prostředky na soutěže pořádané v mateřské škole pro okolní obce, zabezpečuje mateřskou školu dopravními prostředky, jako jsou kola, koloběžky a bezpečnostní doplňky. Máme vyhotovenou smluvní spolupráci s ZP Metal-Aliance, která rodičům vyplácí nadstandardní“plavné“. Zabezpečuje v mateřské škole pitný režim- dodává nám sirupy, taktéž vitamíny pro děti. Dále nám vypomáhá drobnými dárky, které využíváme při práci s dětmi.
Od budovy mateřské školy máme blízko do „lužních lesů“ a proto se též snažíme o sepjatost s přírodou.

Organizace vzdělávání
Uspořádání mateřské školy

Naše mateřská škola je trojtřídní vesnická. V přízemí se nachází 3. třída, sociální zázemí a její šatna. Dále je zde šatna zaměstnanců, kabinet UP, prádelna a žehlírna. Taktéž úklidová místnost a kabinet na prádlo a lehátka se nachází v přízemí budovy.
V prvním patře je 1. třída a její šatna, sociální zázemí, výdejna jídla a 2. třída.
Ve dvorním traktu byla provedena přístavba budovy, ve které se nachází šatna a sociální zázemí pro 2. třídu.
Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě žádosti rodičů. Po ukončení zápisu a vyhodnocení obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy.
Děti jsou rozděleny do tříd podle věku, též vycházíme vstříc požadavkům rodičů.
V 1. třídě jsou děti od 3 let do 4 let, ve třídě je integrováno dítě s autismem, ve 2. třídě jsou děti od 4 let do 5,5 let, ve 3. třídě jsou děti od 5,5 let do 7 let (při odkladu školní docházky). U nejmladších dětí využíváme především spontánní sociální učení, u starších dětí převažuje prožitkové a kooperativní učení hrou, dále učební aktivity-formou nezávazné dětské hry. Z forem práce všechny třídy využívají didaktické činnosti, které probíhají v menších skupinách, nebo individuelně. Třídy naši mateřské školy jsou zaměřeny na výtvarné činnosti, dramatiku, souznění s přírodou, vztahu ke své obci. Zařazujeme odpolední kroužky u předškolních dětí. Kroužky máme zaměřeny na výtvarnou výchovu, přípravu na školu a seznamování s anglickým jazykem, jsou zařazovány v pracovní době pedagogických pracovnic. Je to pro zaměstnance velká náročnost na organizaci.
Děti jsou do mateřské školy přijímány dle těchto kritérií:
1. přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky
2. trvalé bydliště dítěte
3. zaměstnanost obou rodičů
4. znevýhodněné prostředí
5. dle data narození

Informativní organizace

Děti se ráno schází v 1. třídě „ ježečků“ od 6:30 hod. V 7:00 hod. odcházejí děti do 2. třídy „krtečků“ a v 8:15 hod. odchází do své třídy i děti ze 3. třídy „myšáci“.
Od 8:15 hod. probíhá v MŠ-komunitní kruh, svačinka, tělovýchovná chvilka, Potom následuje výchovně vzdělávací činnost ať již formou skupinovou, kolektivní, nebo individuální. Od 9:30hod. děti jednotlivých tříd odchází na vycházku. K pobytu venku využíváme velkou školní zahradu, krásné vycházky do okolních lužních lesů. Oběd v mateřské škole probíhá od 11:30 hod. do 12:30 hod. Potom jdou děti odpočívat, relaxovat na lůžko, nebo mají zájmové kroužky (tři dny v týdnu). Po odpoledním odpočinku a svačině od 14:30hod. si děti hrají, věnují se didaktickým hrám, motivačním hrám, hudební a tělesné chvilce. Domů se postupně rozcházejí od 14:30 hod. do 16:00hod.

Podmínky vzdělávání

Věcné podmínky

  • Mateřská škola byla přestavěna z bývalého hostince
  • Její technický stav odpovídá stáří budovy
  • Každý rok jsou prováděny běžné opravy a revize

Prostory mateřské školy jsou vybaveny novým nábytkem, který má daný atest a tak splňuje bezpečnostní normy. Vybavenost hračkami, pomůckami, náčiním odpovídá počtu dětí i jejich věku. Je průběžně obnovováno a doplňováno. Škola je vybavena didaktickou technikou, k dispozici mají děti počítač, kazetový přehrávač, barevnou televizi a video, které využíváme sporadicky, protože se domníváme, že je hojně zastoupeno v rodině. Dále máme v každé třídě klavír, nebo elektronické varhany. Máme možnost využívat scener a kopírku. Máme pro děti nové kuchyňské koutky, hojně jsou zastoupeny učební pomůcky pro rozvoj logiky, obrazový materiál, pomůcky pro integraci dítěte. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Děti se samé svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a aby mohli je shlédnout jejich rodiče. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada a hřiště, které jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Zahradu nám seče obecní úřad. Přesto je nutné neustále dokupovat zahradní hrací prvky. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

Životospráva

Děti přicházejí do mateřské školy podle potřeb rodiny i v jiný čas (po dohodě s učitelkami)
Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je současně flexibilní.
Životospráva dětí je dodržována ve spoluprácí se školní jídelnou, která je součástí právního subjektu. Jídelníček je zpracován vedoucí školní jídelny a kuchařkou, které dohlížejí na pestrost stravy a soulad s předpisy týkajících se školního stravování. Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne. Děti mají ve svých třídách své hrníčky a kdykoliv si mohou nalít z konvice tekutiny, které jim připraví paní školnice. Menší děti jsou na požádání obslouženy.

Pobyt venku:
Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program činností je okamžitě přizpůsobován kvalitě ovzduší

  • denní doba pobytu dětí venku je zpravidla 2 hodiny denně v dopoledních hodinách
  • pobyt se krátí při nepříznivém počasí/ silný déšť, mráz pod -10 C, silná inverze a vichřice/
  • v letních měsících přenášíme některé činnosti ven, zpravidla na školní zahradu

Spánek:
v denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí – dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program namísto odpočinku na lůžku. V žádném případě nenutíme děti ke spánku
Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.

Psychosociální podmínky

Všichni zaměstnanci mateřské školy vytvářejí dětem takové prostředí, aby se cítily spokojené, jisté a bezpečně

Všechny děti mají rovnocenné postavení, žádné z nich není zvýhodňováno, ani znevýhodňováno. Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážena s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů, třída je pro děti kamarádským společenstvím. Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Je vyloučeno manipulovat s dítětem, zbytečné organizování dětí z obavy o časové prostoje. Jakákoliv komunikace s dítětem, kterou dítě pociťuje jako násilí, je nepřípustná. Pedagogové se programově věnují neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje presidiálním směrem. /prevence šikany/
Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života.
Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných pokusech. Vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony dítěte a přiměřeně na ně reaguje pozitivním oceněním.
Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, vzájemná pomoc a podpora. Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě.


Organizace

Organizace je přizpůsobena dětem v mateřské škole

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotní preventivní pohybové aktivity. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován individuální přizpůsobený adaptační režim.
Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený.
Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí. Pro realizaci plánovaných činností vytváříme vhodné materiální podmínky.
Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě, spojování je maximálně omezeno.
Organizace mateřské školy je ztížena malými prostory v budově. S dětmi pracuje pět pedagogických pracovnic, které zajišťují pokrytí provozu ve třech třídách. Učitelé postupně nastupují do svých tříd, aby pokryli provozní dobu mateřské školy. První učitelka nastupuje k dětem v 6:30hod., druhá v 7:00 hod., a třetí v 8:15 hod. a čtvrtá a pátá v 9:30 hod. Odpolední provoz je zajištěn: jedna učitelka do 14:30hod., druhá učitelka do 15:30 hod. a třetí do 16:00hod.
Z důvodu velkého zájmu dětí o mateřskou školu byla provedena přístavba sociálního zázemí a šaten a došlo k navýšení počtu dětí v mateřské škole a tím se zjednodušil i organizační chod.

Personální zajištění

Učitelky se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují dětem přirozený vzor

Všichni pracovníci mají předepsanou odbornou kvalifikaci.
Služby pedagogů jsou organizovány tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče.
Důraz klademe na spolupráci mezi pedagogickými a provozními zaměstnanci, mezi školou a rodiči, osobami nacházejícími se v mateřské škole. Velký důraz klademe na týmovou práci, poskytujeme prostor pro vhodné uplatnění všech pracovníků. Pedagogové se chovají a jednají profesionálním způsobem.
Podporujeme profesní růst pedagogických pracovnic, které se účastní na seminářích a akcích pořádaných profesními organizacemi. Zadané samostudium předkládají a seznamují na poradě zaměstnanců. Ke vzdělávání využíváme odborné časopisy a literaturu na škole.
Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra. Spolupráce funguje na základě partnerství. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do soukromí a života rodiny. Nabízí rodičům poradenský servis.

Spoluúčast rodičů

Učitelky usilují o to, aby mezi rodiči a MŠ panovala oboustranná důvěra, vstřícnost, porozumění, respekt a vzájemná spolupráce

Při mateřské škole je zřízeno SRPŠ, které je registrováno u Ministerstva vnitra. Rodiče po odsouhlasení finančních příspěvků na třídních schůzkách se podílí na financování UP, dovybavení školním nábytkem. Též pomáhají při společných akcích, které mateřská škola pořádá.
Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost. Spolupráce funguje na základě partnerství.
Pedagogové sledují konkrétní potřeby rodin a snaží se jim porozumět.
Rodiče mají možnost podílet se nadění v mateřské škole, účastnit se jejích programu /viz. Pracovní plán školy/.
Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání dětí i o jejich individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jejich výchově a vzdělání.
Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech. Nezasahují do života a soukromí rodiny.
Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě.

Řízení mateřské školy

V mateřské škole je uplatňován demokratický styl práce
Řízení mateřské školy zabezpečuje ředitelka právního subjektu, která pověřila plněním úkolů vedoucí učitelku.
Povinnosti, pravomoci a úkoly jsou všech pracovníků jasně vymezeny.
Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř mateřské školy, tak navenek.
Při vedení zaměstnanců ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance. Zapojuje zaměstnance do řízení školy. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu.
Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců.
Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče.
Plánování pedagogické práce se opírá o předchozí analýzu.
Vedoucí pracovník na mateřské škole zabezpečuje pravidelné revize, dodržování pracovně právních předpisů, bezpečnost práce, školení personálu v oblasti PO, BOZP, zajišťuje ochranné prostředky a sleduje dodržování pracovní doby. Dbá na šetrné zacházení se svěřeným majetkem. Hodnotí práci podřízených a podporuje jejich aktivitu a spolupráci. Spolupracuje se zřizovatelem a zaměstnavatelem.

ŠVP Kouzelná školka

Je zpracován do tématických bloků.
Témata a podtémata jsou vypracována do týdenních plánů.
Jednotlivá témata jsou zaměřena např. na roční období apod.
Podtémata se prolínají a během roku se opakují s jinými didakticky zaměřenými činnostmi.
Měsíční plány zpracovávají učitelky společně.
Týdenní plány zpracovává každá učitelka ve své třídě.
V týdenní nabídce je více didakticky zaměřených cílů k danému tématu, ze kterých učitelka vybírá podle aktuální situace, počtu dětí apod.
Dílčí projekty jsou zpracovány v měsíčních plánech nebo týdenních plánek-dle potřeb učitelky.
Učitelky se také zaměřují na průběžně vzdělávací cíle, ve kterých zjišťovaly v minulých letech nedostatky.
Program činností je cílevědomý a důsledně plánován.
Projekty jsou plánovány v Ročním plánu školy.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:304
TÝDEN:4185
CELKEM:1463720

Mohlo by vás zajímat